Traductor

Respira

S'ha afegit un nou vídeo a la videoteca. El trobareu dins l'apartat DeTicDeT@c-Educació. Sí voleu accedir de forma directa feu "clic" ací.


És important educar en la gestió de les emocions.


Judici a l'educació

S'ha afegit un nou vídeo a la videoteca. El trobareu dins l'apartat DeTicDeT@c-Educació. Sí voleu accedir de forma directa feu "clic" ací.


És important reflexionar (i actuar) davant l'estat dels sistemes educatius, estàtics des de fa massa temps.


ABP - TIC - TAC


"El Aprendizaje basado en proyectos NO es una innovación en el sistema educativo, aunque pueda serlo para un centro o para un docente en particular: el ABP es una estrategia metodológica con más de un siglo de historia, cuyas fortalezas y debilidades son bien conocidas y que ha sido utilizado – de diversas maneras, pues es una estrategia abierta – por un sinnúmero de docentes en las más variadas situaciones."
Fernando Trujillo - @ftsaez


Cada vegada són més els centres que inicien el camí de l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) en etapes educatives distintes a l'Educació Infantil on aquest tipus de metodologia s'empra de forma generalitzada des de fa temps. L'escola rural també és un exemple de l'ABP,

La primera acció que es realitza és llevar el llibre de text de l'àrea o àrees corresponents, convivint, d'aquesta forma, dos tipus d'estratègies pedagògiques: ABP i metodologia (més o menys tradicional) basada en el llibre.

És necessari eliminar el llibre de text? Pot ser sí o pot ser no. Depèn de l'ús: Si s'utilitza aquest material de forma prèviament seqüenciada i esdevé el nucli sobre el que gira tota l'acció educativa, evidentment cal suprimir-lo. Però si es fa servir com a complement d'un procés on intervenen altres instruments i s'integra, sense dirigir, dins el disseny curricular establert al centre i a l'aula, no impossibilita el desenvolupament d'aprenentatges basats en projectes.

El que sí es fa necessari és la creació d'una estructura que possibilite aquest tipus de metodologia en dues vessants: la del professorat i la de l'alumnat.

D'una banda, el professorat ha de disposar d'elements suficients que faciliten el treball col·laboratiu amb companys del mateix centre i d'altres escoles.

D'altra, a l'abast de l'alumnat, s'han de ficar els recursos necessaris per a que desenvolupen les capacitats previstes al projecte.

Tot el procés passa pel disseny d'una organització estable, forta i flexible que facilite les tasques de mestres i alumnes. És ací on intervenen les TIC i les TAC (més enllà de l'ús de la PDI):
 • Fomentant la comunicació i col·laboració entre docents i alumnes en qualsevol sentit (docents-docents, docents-alumnes i alumnes-docents).
 • Afavorint la creació i difusió de materials i recursos.
 • Oferint diferents accessos a la informació (base de qualsevol projecte).
 • Possibilitant la creació d'entorns personals d'aprenentatge.

L'ABP no es tradueix en llevar un llibre de text (pot ser,en el pitjor dels casos, substituint-lo per fotocòpies), l'ABP implica un canvi en la base del disseny pedagògic d'un centre (més enllà d'una o dues aules) i passa per disposar d'una infraestructura suficientment eficient (ací participen les TIC i les TAC) que permeta desenvolupar totes les competencies previstes.


Jclic, HTML5, Drive, Sites
Modifica l'entrada:


El proper 31 d'agost el servei d'allotjament web oferit per Google Drive deixarà d'estar disponible (més informació).

Disposem de diferents alternatives però resulten complexes, reduint considerablement les possibilitats de disposar d'un servei d'allotjament web gratuït. Per exemple, Dropbox ja no ofereix la carpeta Public de manera gratuïta.

En el cas de que tinguem projectes JClic allotjats a Drive, en previsió de futurs problemes podem traslladar els arxius a Google Sites i executar-los amb una ordre com aquesta:

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=https://sites.google.com/site/adreça-del-lloc/nom-arxiu-inicial.jclic.zip&lang=ca

Podem associar l'enllaç a una paraula o imatge dins d'un blog per tal de facilitar la navegació.

Cal tenir present que Sites sols permet l'allotjament fins a 100 Mb, cosa per la qual caldrà crear tants llocs com siga necessari.

Els arxius els pujarem com a fitxers adjunts. És convenient organitzar-los en diferents subpàgines.

Actualment, des del passat 15 de juliol, podem exportar els projectes JClic a  HTML5 (més informació). Aquest fet suposa un enorme avantatge, podrem accedir als treballs des de qualsevol dispositiu; però a la vegada també haurem de disposar d'un espai web on poder allotjar els projectes.

Sembla que molt prompte tindrem a l'abast una nova biblioteca de projectes JClic totalment operativa on, si s'escau, poder allotjar els nostres arxius.A l'Univers, a tots.

En entrades anteriors s'ha fet referència a diferents projectes desenvolupats mitjançant el programari de grup (groupwate). Un d'aquestos treballs és "De Castelló a l'Univers" creat pel Seminari d'Informàtica de Castelló (@seminforcas).

Dos dels objectius bàsics d'aquesta iniciativa són: afavorir la inclusió mitjançant recursos digitals i oferir recursos interactius a la comunitat educativa. Per tal d'assolir-los s'ha adaptat el conte base del projecte.

Emprant tant la versió en suport físic (paper) com la versió en suport digital, bé mitjançant els codis QR identificats en blau, bé accedint directament des de la pàgina a Internet; s'accedeix a l'apartat "Ens Comuniquem" on tindrem a l'abast l'adaptació del conte amb pictogrames i amb suport auditiu.

Per tal de realitzar l'adaptació mitjançant pictogrames s'han utilitzat imatges de caràcter general ja exixtents (ARASAAC, ...) i, com que el contingut està centrat a la ciutat de Castelló, s'han creat pictogrames específics nous.

Respecte al recolzament auditiu, en cadascun dels apartats de "Ens comuniquem" es pot escoltar la frase oferida amb pictogrames.

D'aquesta forma "De Castelló a l'Univers" es converteix en el primer recurs (digital i físic) que posa a l'abast de tota la societat una sèrie de continguts i materials completament accessibles sobre Castelló i la seua cultura.

Nous pictogrames

Groupware 2015/2016
L'entrada anterior "Si vols, POTS" inclou el programari de grup o groupware com un dels fonaments on es basen els projectes desenvolupats mitjançant el treball col·laboratiu.

El programari de grup "serveix per a que un grup de persones puga treballar cooperativament a través d'una xarxa local, una extranet o a través d'Internet. El groupware engloba eines de comunicació i coordinació entre els participants del treball col·laboratiu."

"Fa referència al conjunt de programes informàtics que integren el treball en un sol projecte, amb molts usuaris concurrents, els quals es troben en diferents estacions de treball connectades a través d'una xarxa (internet o intranet)."

Les principals caracteístiques del groupware són:
 • Creació d'un ambient de col·laboració on cada membre del grup percep que el treball en grup s'està fent.
 • Mantenir la informació en un sol lloc comú per a tot l'equip.
 • Interactuar amb altres usuaris mitjançant veu, vídeo o escrivint.
 • Ajuda a que dues persones o més treballen juntes.
 • Permet compartir coneixements i experiències.
 • Ajuda a crear una memòria de l'organització.
 • Automatitza les activitats.
 • Uneix geografia i temps.

Entre els avantatges del programari de grup tenim:
 • Creació de zones per al treball col·laboratiu des d'on compartir documents per a realitzar projectes comuns.
 • Entrada restringida a les àrees de treball mitjançant un accés controlat, permés sols als membres registrats i, si s'escau, limitant les possibilitats de manipulació de la informació.
 • Documents sempre a l'abast per a tots els membres en qualsevol moment.
 • Permet emmagtzemar en un mateix espai tots els tipus d'objectes que poden ser útils en el desenvolupament del treball col·laboratiu: documents de text, imatges, etc.
 • No són necessaris comptes d'accés FTP per a la transferència de documentació.

Existeix diferent programari amb les característiques i els avantatges al·ludits, per exemple: BSCW (Basic Support for Cooperative Work / Be Smart - Cooperate Worldwide / Suport bàsic per a treball cooperatiu), Moodle, Sironta, etc. Cal destacar Google Apps for Education.

El paquet que Google proposa a qualsevol usuari o grup d'usuaris, permetent dissenyar entorns de treball col·laboratiu (exemples: "De Castelló a l'Univers" i "POTS", projectes mencionats en "Si vols. POTS"); amb Google Apps for Education va un pas més enllà oferint un entorn de treball segur i controlat  per als centres educatius.

Malgrat l'inconvenient de treballar amb servidors externs propietat d'una empresa, la facilitat d'ús i la potència d'eines com Google Groups, Google Drive, Google Sites o Google Maps, fan que el conjunt de ferramentes Google en general (grups de mestres, seminaris,...) i Google Apps for Education en particular (centres educatius), siga el paquet de programari triat.

"De Castelló a l'Univers" i "POTS" són un exemple de treball col·laboratiu entre docents emprant la vessant general (per a qualsevol usuari) de les eines Google. Els treballs que tot seguit s'enumeren estan desenvolupats amb Google Apps for Education.
Finalment, m'agradaria tornar a la il·lustració que obri aquesta entrada. Es poden veure dos nivells, un individual i l'altre en equip. El nivell de treball en equip ja s'ha comentat.

El nivell de treball individual és un altra vessant d'ús del programari de grup, ja que amb la creació d'Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE - Personal Learning Environment) els xiquets i les xiquetes decideixen què volen mantenir en privat i quins continguts volen compartir (en quin projecte, amb quines persones, amb quins objectius, etc). D'aquesta forma un alumne o una alumna dins del seu espai pot tindre des d'un escriptori personal amb recursos que considere profitosos fins a carpetes on mitjançant la col·laboració participe en distints projectes de diferents àrees.

Entorn personal

Entorn col·laboratiu


Si vols, POTS"Fent un símil amb el funcionament d'un cotxe,
què és més important, el motor o els caragols d'una de les rodes?
Està clar que sense motor no pot funcionar.
Però si a una roda li falten les quatre subjeccions,
no podrem moure el vehicle."


Fa un any aproximadament, exactament un dia abans de l'inici del curs que ara just ha acabat, publicava l'entrada immediatament anterior a aquesta. Sembla que haja agafat un any sabatic, però el que ha passat és que el curs 2015/2016 ha sigut un intens període "sabaTIC".

He tingut l'oportunitat de participar en projectes molt interessants dins l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i de les Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement. Més endavant trobareu una breu ressenya amb els principals trets de les actuacions més importants, però ara m'agradaria analitzar les característiques del treball col·laboratiu, base sobre la que s'han desenvolupat aquestos projectes.

A la Viqupèdia, exemple de treball col·laboratiu, trobem:
El treball col·laboratiu és una expressió que designa la suma d'esforços d'un grup per assolir una meta comú. Avui se'l diferencia del simple treball en equip o cooperatiu per l'autonomia de què gaudeix cadascun dels membres implicats en la tasca, per no basar-se en l'organització jeràrquica tradicional, per utilitzar abundantment les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i perquè sovint, però no sempre, es realitza sense compensació financera.
El terme s'usa preferentment en l'àmbit educatiu (...)
(...)El treball col·laboratiu acostumen a dur-lo a terme individus amb diversitat de coneixements i sovint també d'implicació, tot i que la responsabilitat final de l'assoliment dels objectius fixats recau en tots els membres i va més enllà de la suma de les responsabilitats individuals (...)
(...)Treballar en col·laboració, és a dir segons "un procés iteratiu en què dues o més persones o organitzacions treballen conjuntament cap a un objectiu comú, mitjançant l'intercanvi de coneixements, l'aprenentatge i la creació de consens"(...)
(...)En el camp educatiu el treball col·laboratiu es refereix tant als treballs en equip, a l'aprenentatge cooperatiu, com a aquells grups que estan dissenyats per evolucionar plegats, seguint les teories de l'aprenentatge social.(...)
(...)L'expansió mundial d'Internet i les millores tecnològiques de què ha gaudit han estat elements clau del gran desenvolupament d'un treball col·laboratiu multiforme durant aquest principi del segle XXI. El web 2.0 i els groupware han posat a l'abast d'una part significativa de la humanitat eines d'ajuda mútua que han modificat costums i comportaments. El treball cooperatiu assistit per ordinador (de l'anglès computer supported cooperative work) ha permès reorganitzar la gestió de documents, dur a terme projectes diversos de gran envergadura i difondre de manera gratuïta la informació i el coneixement.(...)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Treball_col·laboratiu 

Agafant els elements destacats en negreta i afegint alguns de nous, el següent llistat serveix per a fer un resum de les principals característiques del treball col·laboratiu:

 • Esforç.
 • Implicació.
 • Autonomia.
 • Responsabilitat.
 • Compromís.
 • Consens.
 • Voluntat.
 • Aprenentatge.
 • Ajuda mútua.
 • Objectius comuns.
 • Diversitat i intercanvi de coneixements.
 • Difusió de la informació i del coneixement.
 • Sense compensació econòmica.
 • Interdisciplinar.
 • Multiforme.
 • Basat en el programari de grup (groupware)
En entorns de col·laboració cada persona del grup té la mateixa rellevància. Tots i totes formen part del projecte aportant allò que saben i poden. Fent un símil amb el funcionament d'un cotxe, què és més important, el motor o els caragols d'una de les rodes? Està clar que sense motor no pot funcionar. Però si a una roda li falten les quatre subjeccions, no podrem moure el vehicle.

La col·laboració és fonamental en el disseny i realització de projectes educatius, més si aquestes actuacions es fonamenten en les TIC i les TAC.

Dels projectes als que s'ha fet referència al principi, vull destacar dos: "De Castelló a l'Univers" i "POTS". Tots dos es fonamenten en la col·laboració però amb diferents punts de vista.
"De Castelló a l'Univers"

"De Castelló a l'Univers" és un projecte del Seminari d'Informàtica de Castelló. S'ha desenvolupat per mestres de distints centres amb els següents objectius:
 • Impulsar l'ús de les TIC en la difusió de la cultura castellonenca.
 • Afavorir la inclusió mitjançant recursos digitals.
 • Oferir recursos interactius a la comunitat educativa.
 • Combinar suports físics i suports digitals en un mateix projecte.
Les característiques principals són:
 1. Adreçat als alumnes dels primers cursos de l'Educació Primària.
 2. Interactiu.
 3. Dinàmic.
 4. Adaptat.
 5. Inclusiu.
 6. Flexible.
 7. Amb múltiples relacions i combinacions.
 8. Obert.
És important destacar, en primer lloc, la combinació dels suports físic i digital, augmentant, d'aquesta forma, les possibilitats d'utilització. En segon lloc, a l'emprar pictogrames i recolzament auditiu, és idoni per a les aules de Comunicació i Llenguatge (CiL)"POTS"

A diferència del projecte anterior, "POTS" s'ha desenvolupat pel professorat de dos centres, comptant amb la participació directa de l'alumnat mitjançant grups interactius.

Els objectius són:
 • Iniciar un procés de col·laboració intercentres que fonamente les bases de futures accions educatives conjuntes.
 • Impulsar el treball col·laboratiu i cooperatiu.
 • Fomentar el coneixement mutu d'alumnes amb diferents característiques.
 • Afavorir el respecte i el tracte correcte entre iguals.
 • Aprofundir en el coneixement dels grups interactius com a eina educativa.
 • Combinar diferents tècniques artístiques i de reciclatge.
 • Afavorir la col·laboració de la comunitat educativa en el desenvolupament de projectes pedagògics.
 • Difondre d’una manera participativa el treball realitzat.
 • Fomentar el treball col·laboratiu en entorns reals (centre) i virtuals (Internet).
 • Establir les estratègies temporals i materials necessàries en el procés de creació conjunta.
La vessant digital del projecte se circumscriu a la difusió del treball i a obrir la participació a tota la comunitat educativa.
Tant "De Castelló a l'Univers" com "POTS" són un clar exemple de treball col·laboratiu. Sols queda recordar la base de tot projecte de col·laboració i que és també la frase identificativa de "POTS"