Traductor

De Sites a Drive i més
Molts projectes educatius on s'empren les TIC s'allotgen dins Google Sites. A la xarxa trobem multitud d'experiències docents elaborades amb les eines oferides per aquesta plataforma.

La majoria de projectes no requereixen més dels 100 Mb d'emmagatzematge, però, què passa quan en un determinat projecte arribem al límit establert?

Una solució fàcil passa per obrir un nou lloc dins Sites i adreçar els nous enllaços del lloc principal al  lloc secundari. De 100 Mb en 100 Mb podem anar ampliant la capacitat d'emmagatzematge i tenir cobertes les necessitats d'espai.

Si el lloc és des d'on s'ofereixen resultats de projectes educatius, ja tenim una possible solució. Però, i si el lloc és l'espai que organitza el treball col·laboratiu on es va dissenyant l'estratègia i van afegint-se textos, imatges i arxius que més tard seran emprats en un projecte distint? La solució d'anar obrint 'sites' no és la millor, més si en Google Drive es disposa fins a 5 Gb d'emmagatzematge gratuït.

Aleshores, és el moment d'exportar el nostre 'site'. Com fer-ho?

En un primer moment, podem pensar en anar baixant al nostre ordinador tots els arxius i pujar-los a Drive, però la tasca pot ser lenta i pesada. Existeix una ferramenta que ens ajudarà en el procés, la trobarem dins google-sites-liberation (import/export of Google Sites data).

Es tracta d'un programa en Java que permet la importació/exportació per a Google Sites. Emprant microformats HTML, es genera una versió XHTML del contingut del lloc que pot funcionar sense pèrdues importants (els canvis afecten bàsicament al disseny), tant fora de línia com en allotjaments HTML simples .

Una vegada descarregat l'arxiu google-sites-liberation-1.0.4 (versió d'abril de 2011) o posterior, haurem d'emplenar una sèrie de dades i disposarem al nostre equip de tota la informació. Les dades són: 1. Host: sites.google.com
 2. Domain: Si es disposa, s'escriu (per exemple auladetercer.com)
 3. Webspace: Si no es té domini, cal escriure el text que va al final de l'adreça del nostre 'site' (https://sites.google.com/site/text). En cas contrari (si disposem de domini) cal escriure webpublic (http://sites.google.com/a/auladetercer.com/webpublic/)
 4. Import/Export Revisions: Triem si volem afegir les revisions realitzades.
 5. Username: Nom de l'usuari administrador.
 6. Password: Clau d'accés.
 7. Choose Target Directory: Carpeta del nostre equip on s'emmagatzemarà el lloc.


Després d'escriure les dades sol·licitades caldrà seleccionar l'opció Export from Sites.

Una vegada ja disposem de tots els arxius al nostre equip, podem decidir el camí a seguir:

 • Si sols volem recuperar els arxius de treball, haurem d'anar a la carpeta corresponent i pujar-la a Google Drive.
 • Si volem que l'estructura del 'site' siga accessible des de Google Drive (l'entrada d'aquest bloc Google Drive com a servidor web i JClic explica com podem configurar Drive com a servidor), tindrem que realitzar una sèrie de tasques que ara s'expliquen.


Execució d'un 'site' des de Drive

Partim d'un espai creat com a exemple.Després d'haver exportat el 'site', dins la carpeta que hem triat com a destí apareixen tres noves carpetes corresponents als apartats del lloc origen: home, el-bloc i projectes. És el moment de pujar-ho tot a Google Drive

He optat per la solució de crear una carpeta anomenada web-sitesdrive que conté tot el necessàri. Aquesta carpeta haurà d'estar configurada tal i com s'explica en Google Drive com a servidor web i JClic. Les subcarpetes tindran les mateixes característiques que la carpeta contenidora, cosa per la qual no haurem de fer cap canvi.Obtenint l'identificador de la carpeta home (des d'on s'inicia el procés) i actuant tal i com s'explica en l'entrada abans al·ludida, ja disposem de l'adreça del 'site' (https://googledrive.com/host/0B4gFoghclW33U1JvU1pWdzZDQjA), executant-se aquesta vegada des de Drive.

Fins ací tot ha funcionat com estava previst, però cal tenir presents dos problemes que cal resoldre:

1. Codificació de la pàgina HTML

Ens podem trobar amb la sorpresa de que apareixen caràcters estranys com s'aprecia en la següent imatge.


El problema està en que el tipus de document no està declarat correctament i conseqüentment el navegador no mostra la pàgina de forma adequada.

2. Adreça correcta d'accés als apartats.

Els enllaços no funcionen. Les adreces apunten a nom de carpeta (home, projecte, el-bloc) i no a identificadors de Google Drive.


La solució als dos problemes passa per modificar el codi dels arxius index.html de cada carpeta. Podem emprar qualsevol editor HTML.

En primer lloc, abans de l'etiqueta  head  escriurem:I després de la mateixa etiqueta (head) afegirem:


L'encapçalament de cada arxiu index.html quedarà així:Seguidament, canviarem els enllaços a les carpetes pel seu equivalent, incloent l'identificador de Drive. En aquest exemple les modificacions són:

Home
Original: href="http://www.blogger.com/home/index.html"
Modificat: href="https://googledrive.com/host/0B4gFoghclW33U1JvU1pWdzZDQjA"

El Bloc
Original: href="http://www.blogger.com/el-bloc/index.html"
Modificat: href="https://googledrive.com/host/0B4gFoghclW33Q0RRUGttdGEwZ0k"

Projectes
Original: href="http://www.blogger.com/projectes/index.html"
Modificat: href="https://googledrive.com/host/0B4gFoghclW33b3NQeEV5NkZlY1U"


Una vegada realitzats tots els canvis, disposem d'una versió totalment operativa del 'site' original funcionant des de Google Drive. Si volem anar més enllà, podem modificar el disseny (emprant colors,, afegint estils CSS,...).El Punto. Peter H. Reynolds

S'ha afegit un nou vídeo a la videoteca. El trobareu dins l'apartat DeTicDeT@c-Educació. Sí voleu accedir de forma directa feu "clic" ací.

"Donde hay un punto, hay un camino", és molt important afavorir la creació de camins i ací els mestres i les mestres tenen un gran paper.Inclusión Digital
S'ha afegit un nou vídeo a la videoteca. El trobareu dins l'apartat DeTicDeT@c-Educació. Sí voleu accedir de forma directa feu "clic" ací.

"Inclusión Digital" recull l'experiència docent de Rosa Aparicio (@iPadsyAutismo - Bloc iPads y Autismo). Ofereix estratègies de treball i eines TIC adreçades al treball amb alumnes amb TGD.Google Drive com a servidor web i JClic


Entrada modificada per:Aquesta entrada consta de dues parts:

 • Google Drive com a servidor web.
 • JClic des de Google Drive.


Google Drive com a servidor web

Als avantatges que ofereix Google Drive cal afegir-ne un de nou: la possibilitat d'aprofitar el lloc com a servidor web on allotjar les nostres pàgines.

Aquesta eina resulta molt interessant per a que els alumnes s'inicien en l'elaboració de pàgines web.

El procés per a fer servir Google Drive com a servidor és el següent:

 1. Accedir a Drive amb un compte Google.
 2. Crear una carpeta on emmagatzemarem tots els arxius necessaris.
 3. Configurar aquesta carpeta com a pública al web (qualsevol usuari d'Internet pot cercar i visualitzar).
 4. Pujar els arxius necessaris per al correcte funcionament de la pàgina. L'arxiu d'inici ha de ser necessàriament index.html.
 5. Obtenir l'identificador públic, bé de la carpeta, bé de l'arxiu index.html.
 6. Afegir aquest identificador al final de la següent seqüencia: https://googledrive.com/host/
 7. Podem acurtar l'adreça emprant Google url shortener (eina comentada en aquest bloc dins l'entrada Acurtar url i més ...)


Les següents imatges il·lustren el procés:


Arxius emmagatzemats dins la carpeta compartida web
Arxiu index.html.
L'identificador és la sèrie numèrica situada darrere /file/d/. En aquest cas: 0B4gFoghclW33c0RnQnJPaklIdEk
Carpeta web.
L'identificador és la sèrie numèrica situada darrere /folder/d/. En aquest cas: 0B4gFoghclW33ODVnUE9zSGpGbWcÉs aconsellable emprar l'identificador de la carpeta, ja que si esborrem l'arxiu index.html i pugem un de nou, el codi d'identificació canviarà i haurem de fer les oportunes modificacions allí on s'haja inclòs l'enllaç.

Finalment, els codis d'accés seran els següents:

Codi llarg: https://googledrive.com/host/0B4gFoghclW33ODVnUE9zSGpGbWc

Codi curt: http://goo.gl/sJBDS
JClic des de Google Drive

Si volem afegir continguts JClic a les nostres pàgines cal seguir el següent procés:

 1. Crear una carpeta dins l'arrel de Google Drive.
 2. Configurar aquesta carpeta com a pública,
 3. Pujar tots els arxius (.zip) del projecte.
 4. Obtenir l'identificador públic de la carpeta.
 5. Configurar l'arxiu d'inici de la pàgina principal (index.html) de d'on s'accedirà a JClic inserint l'enllaç que executarà el projecte.

Els punts 1, 2, 3 i 4 ja s'han comentat abans. El codi a emprar en el punt 5 és el següent:http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp
És la ruta del lloc des d'on s'executa l'Applet de Java. En aquest cas es tracta del lloc Zona Clic.

https://googledrive.com/host/0B4gFoghclW33RzJGZG5KajlGVmc/inici.jclic.zip
És la ruta de l'arxiu inicial del projecte JClic. Cal recordar que 0B4gFoghclW33RzJGZG5KajlGVmc és l'identificador públic de la carpeta i que inici.jclic.zip és l'arxiu inicial del projecte.

Nom de l'enllaç
És el nom que li volem donar a l'enllaç.

Si volem simplificar totes les rutes emprarem Google url shortener obtenint el següent codi:Al final de l'entrada s'inclou un l'enllaç a una pàgina d'exemple que il·lustra tot el que fins ara s'ha comentat. Aquesta pàgina conté els accessos a cadascun dels apartats del bloc i un accés específic que executa un projecte JClic.

Aquest projecte és la primera publicació del Seminari d'Informàtica de Castelló i ofereix diferents continguts i activitats sobre les festes de La Magdalena. Festes que aquesta setmana s'estan celebrant, van començar el dia 2 de març de 2013, finalitzant el dia 10 d'aquest mateix mes.Acurtar URL i més...
Moltes vegades, més si emprem xarxes socials com Twitter, necessitem acurtar l'adreça (URL) de la pàgina que volem comentar o a la que volem adreçar a qui ens llig.

Per defecte, plataformes com Twitter acurten de forma automàtica les adreces (on es quedarien els 140 caràcters si cada URL apareguera de forma exacta?), però també existeixen diferents llocs on ens ofereixen la possibilitat d'acurtar enllaços: XURL.es, TinyURL.com, Ow.ly, Bit.ly, ...

Atenent a la senzillesa, a la manca de publicitat explicita i a la possibilitat d'aprofitar els avantatges que ofereix si accedim amb un compte de Google; cal destacar Google url shortener.Tenim dues possibilitats d'accés:


1. Accés anònim.

Accedint sense identificar-nos amb un compte de Google, simplement haurem d'introduir l'adreça de la pàgina  i, després de realitzar les oportunes comprovacions de que no es tracta d'un accés automatitzat, veurem l'enllaç curt al lloc triat.


2.Accés amb un compte de Google.

Després d'identificar-nos amb l'usuari i la clau del nostre compte Google, podrem acurtar l'adreça de forma semblant a l'accés anònim, però ara gaudirem dels següents avantatges:

a) Emmagatzematge d'adreces acurtades amb indicació d'URL llarga, d'URL curta i recompte d'accessos ("clicks") mitjançant l'enllaç curt.


b) Tractament estadístic i codi QR.
Aquesta eina pot emprar-se de forma complementària per tal de desenvolupar projectes TIC i TAC en la tasca docent.